Evidencija Prinudne naplate NBS upisana u APR
| Izvor: eKapija

U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre (APR) uneti su podaci za 58.993 domaća i strana pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije, saopštila je danas APR.

Ta evidencija se u APR-u vodi od 1. juna 2016. godine.

Upisana je 51 aktivna mera krivične evidencije, kao i mere ograničenja, njih ukupno 276.310, koje se odnose na zabrane ili ograničenja obavljanja delatnosti ili poslova, zabrane raspolaganja novčanim sredstvima, zabrane vršenja dužnosti ili poziva odgovornom licu u pravnom licu ili preduzetniku.

Zabrane ili ograničenja odnose se i na raspolaganja udelima i druga ograničenja doneta u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, mere izrečene na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, mere izrečene u postupku iz nadležnosti organa inspekcijskog nadzora i druge mere koje su, u skladu sa zakonom, izrekla druga pravna lica. Ta vrsta podataka će se i ubuduće redovno preuzimati putem veb servisa uspostavljenog između APR i NBS i unositi u bazu Centralne evidencije privremenih ograničenja.

Uz pomoć jedinstvenog informacionog sistema, po službenoj dužnosti, prikupljaće se podaci o merama poreskih i inspekcijskih organa, sudskim presudama i rešenjima ministarstava i drugih organa o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija i subvencija fizičkim i pravnim licima.

Cilj je, kako je istakla APR, formiranje objedinjene ažurne i javne elektronske evidencije na osnovu koje će treća lica moći da steknu potpuniju sliku o poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i lica koja upravljaju tim društvima, kao i fizičkih lica koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu novčanim sredstvima kompanija i preduzetničkih radnji. U Centralnoj evidenciji se vode podaci o ograničenjima, o licima na koja se odnose ova privremena ograničenja, o periodu važenja konkretne mere, kao i druge pojedinosti iz konkretnog akta nadležnog organa.

Mere ograničenja upisuju se u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja na osnovu Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre koji je usvojen krajem 2015. godine.

Uspostavljanje Centralne evidencije omogućeno je na osnovu Sporazuma koji je Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške potpisalo sa Vladom Srbije 2013. godine, a cilj projekta je podrška reformi državne uprave, jačanje vladavine prava i konkurentnosti, navodi se u saopštenju APR-a.