NBS: Banke ne smeju da otkrivaju lične podatke klijenata
| Izvor: Tanjug

Poslovne banke ne smeju da otkrivaju lične podatke klijenata trećim licima, saopštila je u petak, 29. jula, Narodna banka Srbije (NBS), dodajući da je bankarska tajna vrsta poslovne tajne za čije odavanje zakon propisuje kaznu zatvora od šest meseci do pet godina.

– Banke su dužne da se u svom poslovanju pridržavaju obaveze čuvanja bankarske tajne i da sa ličnim podacima klijenata postupaju u skladu sa zakonom – navodi se u saopštenju NBS povodom informacija u medijima o nepropisnom rukovanju ličnim podacima klijenata jedne banke.

Zakon o bankama uređuje tajnost podataka, odnosno bankarsku tajnu, pod koju spadaju podaci koji su poznati banci, a odnose se na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao i vlasništvo ili poslovne veze klijenata te ili druge banke. Pored toga, bankarska tajna obuhvata i podatke o stanju i prometu na individualnim depozitnim računima, kao i druge podatke do kojih banka dođe u poslovanju s klijentima.

Banka i članovi njenih organa, akcionari i zaposleni, kao i spoljni revizor i druga lica koja zbog prirode svog posla imaju pristup podacima koji predstavljaju bankarsku tajnu, ne mogu te podatke saopštavati trećim licima, niti ih koristiti protivno interesu banke i njenih klijenata. Takođe, ne mogu trećim licima da omoguće pristup tim podacima, ističu iz NBS.

Obaveza čuvanja bankarske tajne ne prestaje ni posle prestanka statusa po osnovu kog su ostvarili pristup podacima.

– Banka može podatke o klijentu, koji se smatraju bankarskom tajnom, da saopšti trećim licima samo uz pismeno odobrenje tog klijenta, osim ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano.

Iz NBS takođe ukazuju da je banka dužna da prikuplja i obrađuje podatke o klijentu – fizičkom licu i u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Iz centralne banke poručuju da nezavisno od građansko-pravne, odnosno krivično-pravne zaštite poslovne tajne, NBS vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banke i da kontroliše pravilnu primenu svih odredaba Zakona o bankama, uključujući i odredbe koje uređuju bankarsku tajnu.