NBS očekuje još jeftinije kredite – Građani se sada pretežno zadužuju u dinarima
| Izvor: Tanjug

Postoje uslovi za kreditiranje privatnog sektora po povoljnijim uslovima jer je bankarski sektor likvidan i snižene su kamatne stope, ocenila je Narodna banka Srbije (NBS) koja navodi i da „pravovremene i dobro odmerene mere monetarne politike i puna koordinisanost monetarne i fiskalne politike u Srbiji obezbeđuju uslove za investicije i ubrzan i održiv privredni rast“.

U saopštenju NBS istaknuto je i da je smanjenje referentne kamatne stope započeto u maju 2013. a da su tokom 2015. niski inflatorni pritisci, dosledno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i zaključenje aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) otvorili prostor za intenzivnije ublažavanje monetarne politike, uprkos povećanoj neizvesnosti na međunarodnom finansijskom tržištu.

Referentna kamatna stopa je u 2015. snižavana sedam puta, za ukupno 3,5%, a od početka ove godine za dodatnih 0,25% i trenutno iznosi 4,25%, što je, kako je navela NBS, bilo praćeno i znatnim padom kamatnih stopa na tržištu novca i kredita, odnosno znatno nižom cenom zaduživanja države i privatnog sektora.

Saopšteno je da su kamatne stope na novoodobrene dinarske kredite privredi i stanovništvu u februaru ove godine na najnižem nivou i iznose u proseku 5,7% za privredu i ispod 12% za stanovništvo. U odnosu na period pre godinu dana niže su za 7,8% za privredu i za 6,6% za stanovništvo.

I kamatne stope na kredite u deviznom znaku su u padu usled nižih kamatnih stopa na međunarodnom tržištu novca i niže premije rizika zemlje, pri čemu je taj pad manje izražen u odnosu na kamate na dinarske kredite, istakla je NBS.

Ukazano je da se građani već duže vreme pretežno zadužuju u dinarima (više od 60%), a od novembra se 99% novih gotovinskih kredita odobrava u dinarima, od čega dve trećine na rok otplate duži od pet godina.

– Sa daljim oporavkom ekonomske aktivnosti i obezbeđenom niskom i stabilnom inflacijom, uz relativno stabilan devizni kurs, očekujemo da će se i preduzeća u sve većoj meri oslanjati na dinarske kredite. Znatan rast novih investicionih kredita privredi ukazuje na to da se rast privatnih investicija u većoj meri nego ranije finansira kreditima banaka. Između ostalog to je doprinelo i da privatne investicije budu glavni nosilac ekonomskog rasta u 2015. godini, a takva su očekivanja i za naredne godine – ocenila je NBS.