PIO Fond automatizuje rad sa M4 prijavama – U toku tender za izradu aplikacije za uporednu proveru podataka

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje planira izradu aplikacije za uporednu analizu prilikom uparivanja podataka iz matične evidencije Fonda i podataka o osnovicama i uplaćenim doprinosima primljenih od Centralnog registra vezanih za M4 i izveštavanje po zadatim parametrima.

PIO Fond je, podsetimo, nadležan za utvrđivanje podataka o stažu osiguranja, osnovicama doprinosa i visini uplaćenih doprinosa putem prijava M4, koje utvrđuje na osnovu podataka iz pojedinačne poreske prijave i podataka o osiguranju.

Poslodavci Fondu dostavljaju prijave M4 u PDF, u THT formatu i u papirnoj formi, a kontrolu u njih unetih podataka, Fond vrši na osnovu podataka o osnovicama i plaćenim doprinosima iz poreskih prijava koje preuzima od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Plan PIO Fonda je sada, da izvrši automatizaciju procesa preuzimanja dokumenata o osnovicama i doprinosima na zarade, naknade i druga primanja iz Centralnog registra na koja su plaćeni doprinosi i njihovo skladištenje u bazu podataka matične evidencije. Takođe, Fond planira da uradi automatizaciju procesa upoređivanja podataka iz PDF i THT formata prijava M4 sa podacima iz matične evidencije Fonda i njihovo upisivanje u matičnu evidenciju Fonda.

Da bi se navedeni cilj postigao, potrebno je obezbediti aplikativno rešenje, za šta je raspisana javna nabavka. Zainteresovani ponuđači imaju rok da do 9. februara dostave svoje ponude.

Novo aplikativno rešenje, kako je navedeno u dokumnetaciji, trebalo bi da obezbedi i povezivanje sa postojećim aplikativnim rešenjem Fonda – Aplikacijom za obradu podataka o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i generisanje M4 prijava.

Kako je navedeno na sajtu PIO Fonda, od marta 2016. godine poslodavcima je omogućeno da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama podnesu i elektronskim putem. Takođe, moguće je i da poslodavci elektronski, odnosno preko internet aplikacije Fonda, urade preliminarnu kontrolu M-4 obrazaca, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini.

Elektronski servisi Fonda dostupni su na portalu ove ustanove.