M obrazac  služi za prijavu, promenu i odjavu na obavezno socijalno osiguranje. Podnosi se kada se zasniva ili prestaje radni odnos, kao i kada se ostvaruju prava iz osiguranja nezaposlenih.

Obrazac se kupuje u knjižarama, a sastoji se, zapravo, iz dva dela: M obrazac nalazi se odozgo, a ispod njega je M-A obrazac. Popunjava se samo M obrazac, dok se na M-A obrazac (koji služi samo kao dokaz da je prijava na osiguranje predata) preslikava ono što je upisano na M obrascu.

M obrascem moze se podneti i  prijava na obavezno socijalno osiguranje pri zasnivanju radnog odnosa. Prijavu u ovom slučaju podnosi poslodavac, a prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan da posle prijave dostavi zaposlenom kopiju prijave, dakle, kopiju ili original M-A obrasca.

Kako se popunjava m obrazac?

Obrazac se popunjava različito, u zavisnosti od slučaja u kojem se podnosi. Ne popunjavaju se uvek svi podaci, a informacije o popunjavanju obrasca mogu se  dobiti od službenika u filijali fonda u kojoj se podnosi prijavu na osiguranje.

Gde i kako se podnosi?

Ovaj obrazac podnosi se nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.  Dovoljno da seobrayac podnese jednom od fondova, a službe tog fonda prosleđuju prijavu i drugom fondu. Kada bude formiran Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, to će biti jedino mesto za podnošenje prijava na socijalno osiguranje.

Prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa obrazac podnosi poslodavac za zaposlenog, dok u ostalim slučajevima obrazac podnosiš sam.

Prilikom podnošenja, M obrazac se predaje, a M-A obrazac službenik vraća podnosiocu, kao dokaz da je M obrazac predat.

Obrazac_M_Prijava  izgled M obrasca