U 2016. otvoreno više od 18.000 firmi po skraćenoj proceduri
| Izvor: Tanjug

U Srbiji je, u prva četiri meseca ove godine, po skraćenoj proceduri registrovano 18.064 firmi, rečeno je Tanjugu u Agenciji za privredne registre (APR).

Broj izdatih poreskih identifikacionih brojeva (PIB), kojima se zapravo osniva firma, u martu je iznosio 3.098, dok je tokom juna dodeljeno 5.319 PIB-ova, i to u roku od 24 sata.

Jednošalterski sistem registracije osnivanja firme, koji skraćuje proceduru, u potpunosti je zaživeo zahvaljujući promenama obrasca Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (JRPPS), izmenama i dopunama određenih propisa, ali i podešavanju informacionih sistema APR-a i Poreske uprave.

Time je postignuto skraćenje vremena za sprovođenje određenih procedura, a kako ističu u APR-u, tu činjenicu već je konstatovala Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku Srbije za 2015. godinu.

Stupanjem na snagu novog pravilnika o dodeli PIB firmama za čiju je registraciju nadležna APR od 1. marta 2016. izmenjena je prijava JRPPS, kojom se, istovremeno, podnosi prijava za upis u registar APR-a i jedinstveni registar poreskih obveznika, kao i prijava za paušalno oporezivanje preduzetnika i prijava za PDV obveznike.

– Podnošenjem uredno popunjenog JRPPS obrasca, APR, za firme koji ispunjavaju uslove za registraciju, dostavlja elektronski podatke iz prijave Poreskoj upravi, a njena centrala, na osnovu tih podataka, odreduje PIB i registruje firmu upisom u Jedinstveni registar poreskih obveznika.

Sledi potvrda o dodeljenom PIB-u i registraciji koju poreznici elektronski prosleđuju APR-u, radi registracije, objavljivanja i uručenja novoj firmi.

Kako prijava za paušalno oporezivanje, odnosno evidenciona prijava za PDV, čini sastavni deo obrasca JRPPS, ukoliko se ti podaci unesu u ovaj obrazac, oni će biti dostavljeni Poreskoj upravi preko APR-a, tako da vlasnik firme ne mora da radi dupli posao i da odlazi i u lokalnu filijalu Poreske uprave, kako bi dostavio prijavu.

– Jedino je neophodno da se u obrazac JRPPS unesu tačni kontakt podaci – broj telefona i imejl adresa, kako bi Poreska uprava mogla da proveri dostupnost novoosnovanih privrednih subjekata u cilju efikasne komunikacije sa poreskim obveznicima – kažu u APR-u.

Od posebne važnosti je, ističu, da ovi podaci, navedeni u prijavi, budu tačni, odnosno poreski obveznik je dužan da bude dostupan na adresi sedišta jer, u suprotnom, ukoliko se u postupku kontrole i provere registrovanih podataka utvrdi da nisu ispunjeni ovi uslovi, Poreska uprava može privremeno da oduzme PIB.

Promene u obrascima donele su reformu u segmentu pokretanja biznisa, a skraćenje vremena registracije i izdavanja PIB-a, kao i ukidanje jednog koraka u pokretanju biznisa koji se odnosi na obavezu posete filijali Poreske uprave, kažu u APR, značajno je pojednostavilo proceduru registracije osnivanja firme.