Usvojen set privrednih zakona
| Izvor: Beta

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o Agenciji za privatizaciju, izmene i dopune Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, kao i izmene i dopune Zakona o investicionim fondovima.
Takođe, usvojen je i Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa „Transbalkanski koridor – prva faza“.

Izmenama Zakona o Agenciji za privatizaciju proširuju se nadležnosti Agencije, pa će ona moći da u ime i za račun trećeg lica prodaje imovinu, što je širi pojam od nepokretnosti, kako je predviđalo prethodno rešenje, koje nije obuhvatalo prodaju pokretnih stvari i prava.

Agencija će ubuduće podnositi predlog za pokretanje stečajnog postupka subjekta privatizacije u slučaju postojanja jednog od stečajnih razloga, kao i postupak njegove likvidacije.

Izmene Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije se donose radi pojednostavljivanja dostupnosti akcija Akcionarskog fonda građanima.

Radi pojednostavljivanja procedure, odustaje se od modela trgovanjem akcijama Akcionarskog fonda na berzi, pa će ubuduće Fond novčanu naknadu isplaćivati direktno nosiocima prava na tekuće račune koje Agencija za privatizaciju ima u svojoj evidenciji.

Isplata novčane naknade direktno na račune građana biće komfornija, ali i jeftinija, jer ne podrazumeva nikakvo angažovanje sa njihove strane.

S tim u vezi, biće brisane ili izmenjene sve odredbe zakona koje se odnose na uključivanje akcija Fonda na tržište hartija od vrednosti.

U prilog izmena ovih odredbi, predlagač zakona je naveo i da društva u kojima fond ima učešće u kapitalu posluju sve lošije, pa samim tim vrednost njihovih akcija pada, a veliki broj društava odlazi u stečaj, tako da je portfelj Akcionarkog fonda sve manje atraktivan.

Izmene Zakona o investicionim fondovima imaju za cilj da olakšaju i pojeftine poslovanje društava za upravljanje investicionim fondovima u uslovima finansijske krize i sistematskog smanjenja vrednosti imovine pod upravljanjem.

Ideja je i da se dodatno preciziraju uslovi osnivanja, poslovanja i izveštavanja društava za upravljanje investicionim fondovima.

Usvajanjem tih zakonskih izmene doći će do smanjenja iznosa novčanog dela osnovnog kapitala prilikom osnivanja, kao i adekvatnosti kapitala, sa postojećih 200.000 EUR na 125.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Novim rešenjima, društva za upravljanje će umesto kvartalnog imati obavezu polugodišnjeg izveštavanja o svom radu Komisiju za hartije od vrednosti.

Granica ukupnog nivoa zaduživanja društava za upravljanje u ime fonda u cilju održavanja potrebnog nivoa likvidnosti, smanjena je sa 20% na 10% vrednosti imovine fonda.

Kao ključni argument za izmene zakona, predlagač je naveo to što je u prethodnom periodu došlo do drastičnog pada prometa na domaćem tržištu kapitala, kao i do značajnog smanjenja broja tržišnih učesnika, jer je broj društava za upravljanje od 2008. do 2013. drastično opao sa 15 na 4.

Sve to je uslovilo pad vrednosti ostvarenih prihoda društava za upravljanje i smanjenja ukupne bilansne aktive.